BAN CHẤP HÀNH HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2019 - 2024 13/10/2020   274
Ban chấp hành Hội Hướng Dẫn Viên Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các thành viên sau:

STT Họ và tên  Năm sinh  Chức vụ nơi công tác  Chức vụ tại Hội Hướng Dẫn Viên
Lê Quang Lịch 1955 Chánh văn phòng Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa; Nguyên Chánh thanh tra Sở VH TT&DL Khánh Hòa Chủ tịch
Bùi Minh Thắng 1970 GĐ Công ty TNHH Phương Thắng Phó chủ tịch
3 Huỳnh Ngọc Phương 1974 GĐ Trung tâm BD&GDTX trường Đại học Khánh Hòa Phó chủ tịch Thường trực
4 Lê Kim Nhựt 1983 GĐ Công ty TNHH Nha Trang Trẻ Phó chủ tịch
5 Đỗ Phương Quyên
1982 Giảng viên Khoa Du lịch trường Đại học Khánh Hòa Thư ký
Đoàn thị Phương Dung 1976 Công ty TNHH Phương Thắng Uỷ viên
Nguyễn Quang Thắng 1970 GĐ Công ty TIC Tour Uỷ viên
Trương Hồng Dũng 1949 HDV Cty Victory Tour Uỷ viên
Trần Triệu Hoàn Long 1979 HDV Tự do Uỷ viên 
10 Nguyễn Hữu Thành 1985 GĐ chi nhánh Công ty Gió Phương Nam tại Nha Trang Uỷ viên
11 Phương Kỳ Quốc 1979 Công ty Lữ hành Quốc Phương Uỷ viên 

 
>